WŁAŚCIWOŚCI OLEJU OPAŁOWEGO

Oleje opałowe są to paliwa ciekłe, powstałe w wyniku rafinacji ropy naftowej.
Oleje opałowe dzielą się na lekkie (L) i ciężkie (C).
W małych źródłach ciepła stosowany jest olej opałowy lekki, zawierający destylaty atmosferyczne oraz lekkie frakcje próżniowe otrzymywane podczas destylacji ropy naftowej. W zależności od frakcji destylującej do temperatury 350°C, olej opalowy lekki dzieli się na dwa gatunki oznaczone jako L-1 i L-2.
W zależności od lepkości kinematycznej, olej opałowy ciężki podzielono na trzy gatunki: C-1, C-2 i C-3.
Magazynowanie oleju opalowego odbywa się w bezciśnieniowych zbiornikach. Zbiorniki mogą być instalowane w wydzielonych magazynach oleju, znajdujących się w budynkach, jak również w zbiornikach zewnętrznych.
Najważniejszymi parametrami charakteryzującymi oleje opałowe są:
1)    gęstość — na podstawie której można w sposób przybliżony określić zawartość głównych składników oleju opałowego (węgla i wodoru) oraz jego wartość opałową;
2)    kaloryczność — wartość opałowa i ciepło spalania;
3)    temperatura zapłonu — najniższa temperatura, przy której pary olejów gromadzące się nad ich powierzchnią zapalają się przy zetknięciu z płomieniem, ale palenie nie utrzymuje się i płomień gaśnie;
4)    lepkość — decyduje o możliwości przetłaczania, transportu i rozpylania paliwa w określonych typach palników;
5)    temperatura płynięcia (krzepnięcia) — poniżej której olej przestaje być płynny;
6)    zawartość siarki — która jest organicznie związana z paliwem i w procesie spalania tworzy dwutlenek siarki, emitowany następnie do atmosfery jako zanieczyszczenie powietrza;
7)    zawartość wody — która może pojawić się w paliwie podczas transportu i składowania, a która niekorzystnie wpływa na pracę palników i instalacji olejowych;
8)    zawartość zanieczyszczeń stałych — mogących być przyczyną zakłóceń w pracy palników i instalacji olejowych;
9)    pozostałość po spopieleniu (zawartość popiołu) —    będąca wynikiem    tego,    iż olej opałowy zawiera pewne niepalne pierwiastki,    których    nie    ;można    oddzielić od paliwa w sposób mechaniczny.

Oleje opałowe lekkie barwi się na kolor czerwony oraz znakuje chemicznie (bezbarwny związek służący do identyfikacji produktu), co się wiąże z niższą ceną oleju opałowego w porównaniu z ceną oleju napędowego, wynikającą z wysokości stawek akcyzowych. Ma to zapobiec stosowaniu oleju opałowego do napędu silników spalinowych.

Wybrane parametry oleju opalowego lekkiego.

Właściwości Jednostki

miary

Wymagania
L-l L-2
Gęstość w temperaturze 15°C, maksymalna kg/m3 860 890
Wartość opalowa, minimalna kJ/kg 42 600 41 500
Temperatura zapłonu, minimalna °C 56
Lepkość kinematyczna w temp. 20°C, maksymalna mm2/s 6,0 8,0
Temperatura płynięcia, maksymalna °C -20
Zawartość siarki, maksymalna % (m/m) 0,2 0,3
Zawartość wody, maksymalna mg/kg 200 500
Zawartość zanieczyszczeń stałych, maksymalna mg/kg 24
Pozostałość po spopieleniu, maksymalna % (m/m) 0,01