Własności fizyczne metali

Własności fizyczne. Do własności tych zaliczamy: ciężar właściwy, temperaturę topnienia, przewodnictwo cieplne i przewodność elektryczną, rozszerzalność cieplną,- własności magnetyczne oraz wygląd zewnętrzny. Ciężar właściwy jest to stosunek ciężaru do objętości i był dotychczas wyrażany w G/cm3 lub kG/dm3. Obecnie jednak w związku z wprowadzaniem Międzynarodowego Układu Jednostek Miar SI, w którym jednostką siły jest niuton N, a jednostką objętości m3, ciężar właściwy będzie miał wymiar N/m3, co odpowiada 0,000102 G/cm3. Rozróżnia się metale i stopy lekkie o ciężarze właściwym do 3 G/cm3 (29419,95 N/m3), jak np. lit, sód, magnez, aluminium i ich stopy oraz metale ciężkie o ciężarze właściwym powyżej 3 G/cm3, jak np. żelazo, miedź, chrom, nikiel, wolfram i ich stopy. Temperatura np. topnienia metali i stopów wyrażana była dotychczas w stopniach Celsjusza. Obecnie we wprowadzanym układzie SI stosuje się skalę bezwzględną w stopniach Kelvina, wg której 0°C=273°K. Wszystkie metale są topliwe, a ponieważ ich temperatura topnienia zawiera się w bardzo szerokich granicach, więc dzielimy je na łatwo topliwe, trudno topliwe i bardzo trudno topliwe. Do metali łatwo topliwych, które mają temperaturę topnienia do 650°C (923°K) zaliczamy m. in. cynę, cynk, bizmut, kadm, magnez i ołów. Metale trudno topliwe mają temperaturę topnienia do 2000°C (2273°K). Są to np. chrom, kobalt, miedź, nikiel, platyna i żelazo. Do metali bardzo trudno topliwych zaliczamy molibden, tantal i wolfram. Temperatura topnienia tych metali wynosi ponad 2000°C (2273°K). Metale mają stałą temperaturę topnienia, natomiast temperatura topnienia większości stopów mieści się w pewnych zakresach temperatury. Temperatura topnienia stopów metali jest zwykle niższa od temperatury topnienia składnika o najwyższej temperaturze topnienia. Miarą przewodnictwa cieplnego jest ilość ciepła przepływającego przez przewodnik długości 1 m, o przekroju 1 m2, w ciągu 1 h, przy różnicy temperatur 1°C. Najlepszym przewodnikiem ciepła jest srebro, a następnie miedź, złoto i aluminium. Najgorzej natomiast przewodzą ciepło kadm, bizmut, antymon, ołów, tantal i nikiel.