Metody badań czasowych środków zabezpieczających Mc Cue i Blane

Metody badań czasowych środków zabezpieczających Mc Cue i Blane

Metody badań czasowych środków zabezpieczających Mc Cue i Blane. Mc Cue i Blane opisali amerykańskie metody badań czasowych środków zabezpieczających przed korozją. W Ameryce stosuje się 7 różnych komór do badań wilgotnościowych, które nie są znormalizowane. Jedna z nich opisana szczegółowo przez tych autorów opiera swoje działanie na zasadzie poddawania próbek działaniu zmiennej wilgotności i temperatury w okresach trzygodzinnych. Temperatura wewnątrz komory waha się w granicach 37,7 – 49°C. Próbki są okresowo zraszane przez wykondensowującą się wilgoć. Komora innego typu (Rock Island Arsenal) pracuje w temperaturze 37 ± 1°C przy wilgotności 95 – 100°C, przy czym powietrze przepływa przez komorę. Lepszą powtarzalność wyników otrzymano jednak w komorze, w której następuje okresowe wykondensowywanie się wilgotności. Również badania w komorze z mgłą solną są stosowane w Stanach Zjednoczonych A. P. dla ocenienia jakości środków konserwujących. Badania te są prowadzone zgodnie z normą amerykańską ASTM-D-117-44T, przy czym używa się 20% roztworu chlorku sodowego. Mc Cue i Blane opisali także inne, stosowane w Stanach Zjednoczonych A. P. badania przyspieszone, jak zanurzanie okresowe do wody morskiej, natrysk wodny bądź statyczne nakrapianie wodą lub solanką. Ta ostatnia metoda wzbudza szczególnie duże zainteresowanie. Polega ona na umieszczeniu 10 kropel 0,05 M roztworu chlorku sodowego na powierzchni metalu pokrytego warstwą smaru i obserwacji zachowania się ich w czasie kilku dni.