Stanowisko robocze ślusarza

Każda praca mająca na celu wykonanie przedmiotu jest związana z miejscem zajmującym pewną przestrzeń. Miejsce to wraz z jego wyposażeniem nosi nazwę ,,stanowiska roboczego”, więc miejsce, w którym są wykonywane prace ślusarskie, zwiemy „roboczym stanowiskiem ślusarskim”.

Na wyposażenie tego stanowiska składają się:
a)    stół ślusarski,
b)    imadło osadzone na stole,
c)    podręczny komplet narzędzi do obróbki oraz tzw. marki narzędziowe, na podstawie których wypożycza się potrzebne do pracy uchwyty, przyrządy, narzędzia itp.,
d)    komplet narzędzi pomiarowych,
e)    odpowiednie oświetlenie.

Stanowisko robocze powinno być dostosowane do robót najczęściej wykonywanych w danym zakładzie. Jednakże niezależnie od typu robót stanowiska ślusarskie mają pewne wspólne cechy. Ogólne warunki, jakim powinno odpowiadać każde stanowisko ślusarskie, ująć można następująco:

1.    Imadło sztywnie umocowane na stole umieszcza się na odpowiedniej wysokości zależnie od wzrostu pracownika.
2.    Oświetlenie powinno umożliwiać dobrą widoczność obrabianej powierzchni.
3.    Ogrzewanie powinno zapewniać w otoczeniu stanowiska temperaturę 15°C-20°C.
4.    Rozporządzalna powierzchnia powinna umożliwiać swobodne poruszanie-się pracownika.
5.    Działające sprawnie urządzenia przewietrzające powinny zapewniać dostateczną wymianę powietrza.

Zapewnienie wymienionych warunków ułatwia prawidłową i bezpieczną pracę oraz umożliwia zwiększenie jej wydajności.

Przedmiot podlegający ręcznej obróbce powinien być odpowiednio unieruchomiony. Przedmioty o niewielkich wymiarach zamocowujemy w imadłach, a większe przytwierdzamy specjalnymi uchwytami do stołu.