KWASY I ŚRODKI KWAŚNE MYJĄCE

Kwas azotowy (HNO3). Wydziela trujące tlenki azotu. Wymaga szczególnej ostrożności przy stosowaniu. Używany jest on w formie wodnego roztworu 1-1,2-procentowego do usuwania osadu powstającego w wymiennikach ciepła. Do tego celu używa się też azotanu, mocznika w stężeniu 1% w przeliczeniu na kwas azotowy. Jest znacznie bezpieczniejszy, niż kwas azotowy.

Kwas siarkowy (H2SO4). Roztwór wody 2-procentowy jest używany do usuwania kamienia piwnego. Ze względu na żrące właściwości, przy jego stosowaniu jest wymagana szczególna ostrożność.

Fosforany i polifosforany. Odznaczają się dużą zdolnością wypłukiwania osadów i zapobiegają tworzeniu się kamienia wodnego. Są one stosowane w niewielkiej ilości jako dodatki do środków myjących. Są to: trójfosforan pięciosodowy (Na3P3O10) i sześciometafosforan sodowy (NaP03)6.

Metakrzemian sodowy. Jest stosowany jako dodatek do środków myjących. Podnosi właściwości myjące i wykazuje bardzo dobre właściwości zwilżające. Nie działa korodując na metale.