Problem z energią?

Problem energii i jej źródeł ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju ludzkości. Wzrost zaludnienia i chęć podnoszenia poziomu życia zmuszają społeczeństwa do wytwarzania coraz większej ilości energii i do oszczędzania jej wszędzie tam, gdzie jest to tylko możliwe.

Łatwo dostępne zasoby tradycyjnych i kopalnych nośników energii zbliżają się ku końcowi. Dalsze ich wydobywanie będzie się wiązało z rosnącymi kosztami. Bazowanie uprzemysłowionych krajów świata, w dużej mierze, na jednym nośniku energii — ropie naftowej jest bardzo kłopotliwe ze względu na uzależnienie od państw posiadających złoża roponośne.

Obawy o zakłócenia w dostawach ropy naftowej, jak i innych tradycyjnych nośników energii, zmusiły kraje wysoko uprzemysłowione do zainteresowania się alternatywnymi (niekonwencjonalnymi) źródłami energii.

Zużycie tradycyjnych nośników energii zostało zmniejszone i — w konsekwencji — może być wyeliminowane. Od czasu kryzysu naftowego z połowy lat siedemdziesiątych prace badawcze i realizacyjne w krajach wysoko; uprzemysłowionych przebiegały w sposób lawinowy w takich dziedzinach jak energetyka jądrowa, wykorzystanie energii słonecznej, wykorzystanie energii wiatrowej, pływów morskich, energii geotermicznej itd.

Ten dynamiczny rozwój nauki i praktyki, związany z alternatywnymi źródłami energii, początkowo ominął Polskę. Wydawało się, że kryzysy energetyczne nas nie dotyczą, ponieważ nasza energetyka jest oparta na krajowym węglu. W końcu lat osiemdziesiątych okazało się jednak, że łatwo dostępne, wysokokaloryczne pokłady węgla są na wyczerpaniu, a ceny ropy nie mogą być stabilne w RWPG, jeśli zmieniają się na świecie. W związku z tym ceny energii elektrycznej oraz innych tradycyjnych nośników energii stały się tak wysokie, że zwiększyły zainteresowanie możliwościami ich oszczędzania, a nawet zastąpienia.

Energia słoneczna jest jednym z najbardziej obiecujących niekonwencjonalnych źródeł energii, również na potrzeby budownictwa jednorodzinnego, dającym korzyści ekonomiczne i ekologiczne.

Działalność związana z wykorzystaniem niekonwencjonalnych źródeł energii rozwija się dynamicznie i zaskakuje nas nowymi rozwiązaniami, tak od strony teoretycznej, jak i praktycznej.

Systemy wykorzystania energii słonecznej do ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody użytkowej są szeroko opisywane w publikacjach zachodnich. W krajach wysoko uprzemysłowionych znajdują powszechne zastosowanie w budownictwie jednorodzinnym.