Wymagania stawiane powłokom rdzo-ochronnym olejów i smarów

img26Wymagania stawiane powłokom rdzoochronnym olejów i smarów

Wymagania stawiane powłokom olejów i smarów są następujące: 1) powłoka musi zapewniać ochronę w środowisku, w którym będą przebywały chronione wyroby; musi być więc dobrana do agresywności środowiska, 2) powloką nie może sama oddziaływać korozyjnie na chroniony metal wskutek obecności substancji korozyjnych powstających w czasie zbyt długiego magazynowania, zanieczyszczenia lub użycia niewłaściwych składników; dotyczy to szczególnie olejów i smarów, które mają chronić metale nieżelazne; 3) powłoka powinna wykazywać doskonałą przyczepność do powierzchni metalu przy nałożeniu zarówno grubych jak i cienkich warstw oraz w niskich temperaturach, szczególnie przy gwałtownych zmianach temperatur; 4) powłoka nie może spływać ani ściekać przy składowaniu wskutek wypacania się składników lub ich topnienia, bądź mięknięcia spowodowanego podwyższeniem temperatury środowiska (np. przy transporcie w strefie tropikalnej); 5) powłoka powinna być nakładana w prosty sposób odpowiedni dla danego wyrobu i warunków konserwacji istniejących u użytkownika; 6) powłoka powinna dać się łatwo usunąć przez działanie organicznych rozpuszczalników zwykle stosowanych do odkonserwowywania, a więc benzyny, nafty i trójchloroetylenu, przy czym czas usuwania grubej warstwy powinien być możliwie najkrótszy; 7) powłoka musi zachować własności ochronne oraz smarne w czasie całego przewidywanego okresu magazynowania, szczególnie zaś wtedy, gdy warstwa jest przeznaczona równocześnie jako smar biegowy; 8) powłoka musi spełniać inne wymagania specjalne, potrzebne do uzyskania łatwości w stosowaniu oraz niezawodności ochrony.