Metody badań powłok stosowane w Polsce

img24Metody badań powłok stosowane w Polsce

Metody badań powłok stosowane w Polsce. Badania stosowane w kraju służą do porównawczego określania własności ochronnych powłoki otrzymanej przez nałożenie badanego smaru lub oleju na płytkę stalową w porównaniu ze smarem lub olejem o znanych praktycznie własnościach ochronnych, bądź też w celu porównania własności ochronnych kilku smarów lub olejów antykorozyjnych: Metody te mogą być również stosowane jako próba laboratoryjna porównawcza w celu oceny wpływu zmian wprowadzonych w procesie technologicznym konserwacji na jej jakość. Badaniom poddaje się smary i oleje które są zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych w zakresie liczby kwasowej, temperatury kropienia, zawartości wody i zawartości zanieczyszczeń. Stosuje się je dla następujących rodzajów powłok; 1) twardej nałożonej z roztworu smaru w rozpuszczalniku, 2) twardej nałożonej ze stopionego smaru, 3) miękkiej nałożonej z roztworu smaru w rozpuszczalniku, 4) miękkiej nałożonej ze stopionego smaru, 5) miękkiej nałożonej przez smarowanie, 6) olejowej. Oznaczenie polega na określeniu stopnia skorodowania płytek z blachy stalowej zabezpieczonych powłoką badanego smaru lub oleju, które poddawane były w czasie badań działaniu czynników korozyjnych. Oznaczenie może być wykonane: a) przez natrysk roztworem chlorku sodowego, b) w atmosferze dwutlenku siarki, c) w atmosferze wilgoci.