Przygotowanie płytek do badań własności smarów

img25Przygotowanie płytek do badań własności smarów

Przygotowanie płytek do badań własności smarów. Przed przystąpieniem do nakładania środka rdzochronnego przygotowuje się płytki stalowe z blachy TB wg PN lub ze stali podanej w normie przedmiotowej na badany smar (wymiary zgodne z normą PN). Polecane są płytki o wymiarach 45 X 35 X 2 mm wykonane z blachy bez głębokich wżerów i rys. Płytki powinny mieć zaokrąglone brzegi oraz otwór do ich zawieszania. Płytki przed oczyszczaniem mechanicznym odtłuszcza się za pomocą toluenu lub benzyny ekstrakcyjnej. Następnie dokonuje się dokładnej obróbki mechanicznej za pomocą papieru ściernego w celu usunięcia zadziorów i zaokrąglenia krawędzi. Powierzchnię płytek należy oczyścić starannie papierem ściernym o nasypie korundowym i ziarnistości 1000 do uzyskania czystego i metalicznego wyglądu. Bezpośrednio po oczyszczeniu mechanicznym poleca się odtłuścić płytki za pomocą tamponu z waty lub papieru filtracyjnego zwilżonego toluenem lub benzyną ekstrakcyjną. Po opłukaniu w metanolu należy osuszyć płytki w strumieniu suchego, ciepłego powietrza. W czasie odtłuszczania i po odtłuszczeniu nie należy dotykać próbek gołymi rękami. Ilość próbek użytych do badania jednego rodzaju smaru nie może być mniejsza niż trzy. Smar lub olej pobrany zgodnie z normą PN nakłada się na oczyszczone płytki stalowe sposobem odpowiadającym warunkom stosowania smaru albo oleju oraz jego własnościom. Przy porównywaniu własności różnych rodzajów smarów lub przy pracach badawczych konieczne jest określenie grubości powłoki smaru metodą wagową w g/cm2 lub w milimetrach niezależnie od sposobu nakładania smaru. Płytki z nałożonym olejem lub smarem należy umieścić do czasu przeprowadzania próby pod kloszem w celu ochrony powłoki przed zanieczyszczeniem kurzem. Nakładanie powłoki z roztworu smaru w rozpuszczalniku przeprowadza się w następujący sposób. Umieszcza się odważoną z dokładnością do ± 0,1 g ilość badanego smaru w wytarowanej zlewce i rozpuszcza w odważonej ilości benzyny ekstrakcyjnej lub innego rozpuszczalnika w celu uzyskania roztworu o określonym stężeniu. Następnie zanurza się do roztworu smaru płytkę stalową i po wyjęciu zawiesza na haczyku w celu obcieknięcia nadmiaru roztworu i wyparowania rozpuszczalnika. Czas suszenia zależy od lotności rozpuszczalnika i grubości powłoki ochronnej. Czas ten powinien być ustalony przez ważenie próbki kontrolnej pokrytej smarem do stałej wagi. Polecane jest stosowanie 3 – 5% roztworów smarów w benzynie-W czasie wykonywania badań należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz chronić benzyną przed wyparowaniem przez nakrycie zlewki szkiełkiem zegarkowym lub przelanie roztworu do butelki z doszlifowanym korkiem.