Oczyszczanie metali z roztworów soli

img26Oczyszczanie metali z roztworów soli

Roztwory o niewielkiej zawartości soli mogą znaleźć się na powierzchni metali albo razem z olejem emulgującym, albo z innymi zanieczyszczeniami, bądź też jako film wody po operacjach płukania w wodzie wodociągowej. W pierwszym przypadku wybór metody przygotowania powierzchni metalu przed konserwacją jest zależny od rodzaju zanieczyszczenia zasadniczego. Np. jeśli są obecne resztki emulsji chłodzącej należy odtłuszczać metodą usuwającą także wodę z rozpuszczonymi w niej solami. Stosować należy np. odtłuszczanie w nafcie z dodatkiem W5, kąpieli emulsyjnej itp. Niekiedy po obróbce chemicznej części np. fosforanowaniu, czernieniu, obróbce galwanicznej, odtłuszczaniu w kąpielach alkalicznych obecne są na powierzchni metalu resztki wody z ostatniej płuczki. Woda wodociągowa zawiera ilości korozyjnie działające na metal zanieczyszczenia (jony Cl”, CO3″, SO4″). Roztwory wodne przyrządzone przez rozpuszczenie w wodzie odpowiednich składników nie mogą być jak wiadomo zupełnie usunięte przez płukanie w wodzie wodociągowej, nawet wtedy, gdy proces ten zostanie przeprowadzony za pomocą wody bieżącej. Dla celów konserwacji na długoletni okres magazynowania zabieg ten nie jest jednak wystarczający.