Wymagania jakościowe dla wody przemysłowej

Wymagania jakościowe dla wody przemysłowej różnią się od wymagań dla wody technologicznej głównie w zakresie składu chemicznego. Za wodę przemysłową uznajemy tę cześć wody, która jest przeznaczana głównie dla celów energetycznych oraz do mycia urządzeń i pomieszczeń produkcyjnych.

Cechy fizyczne i mikrobiologiczne wody u ż y w a n e j do chłodzenia powinny odpowiadać podobnym cechom, jak w przypadku wody technologicznej. Woda ta nie powinna wykazywać właściwości korodujących, wynikających z zawartości agresywnego dwutlenku węgla. Kwasowość czynna (pH) powyżej 7 jest korzystna dla wody przemysłowej. Średnia twardość wody do 10°n jest uznawana jako graniczna.

Woda do z a s i l a n i a kotłów parowych powinna być pozbawiona właściwości korodujących i soli tworzących kamień kotłowy.

Do najważniejszych związków znajdujących się najczęściej w kamieniu kotłowym zaliczają się: CaSO4, CaC03, MgCO3, Mg/OH/2, CaSiO3, MgSiO3, związki żelaza i związki organiczne. Kamień kotłowy jest bardzo szkodliwy, ponieważ oddziałuje korodująco na elementy kotła i obniża jego sprawność cieplną. Nie może się on tworzyć w ogóle w przypadku kotłów wodnorurkowych, ponieważ doprowadziłby do uszkodzenia urządzeń kotłowych.

Z tego też względu woda służąca do zasilania tego typu urządzeń kotłowych nie może zawierać soli tworzących kamień. Musi być odmineralizowana i lekko zalkalizowana.

Uzdatnianie wody kotłowej najczęściej przeprowadza się stopując metodę wapienno-jonitową. Odmineralizowanie wody metodą jonitową polega na zastosowaniu kationitu i anionitu. Kationit posiada zwykle czynną grupo sulfonową, a anionit czynną grupę wodorotlenową. Stosowanie tej metody jest skomplikowane, lecz bardzo efektywne, ponieważ można również oddzielić krzemionkę, która jest bardzo trudno usuwalna.

Woda do mycia powinna być czysta mikrobiologicznie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *